عربستان سعودی دلار و سی و دو میلیارد پیشنهاد به خصوصی ساخت بازار وام مسکن — بلومبرگ

عربستان سعودی قصد دارد به صرف میلیارد دلار کاهش یافت (دلار و سی و دو میلیارد دلار) یارانه وام خانه برای وام گیرندگان آن را به عنوان به دنبال ایجاد شرایط برای گسترش بخش خصوصی نقش مهمی در بازار وام مسکن توسط دولت است. پنج میلیارد دلار کاهش یافت به حمایت از خانه را پرداخت همه به صرف طریق وزیر مسکن در مصاحبه ای گفت