عربستان سعودی راهنمای: اخراج افزونگی آنچه شما نیاز به دانستن: قاعده کلی این است که شما با توجه به

قاعده کلی این است که شما با توجه به سه اخطار کتبی با شرح نقاط ضعف خود را و یا کاستی قبل از اخراج. اگر شما شکستن قانون شما می توانید فورا رد کرد اگر وضعیت حکم آن و کارفرما است تمایل. اگر شما درگیر در یک درگیری جدی به اندازه کافی به حکم پلیس, توجه, به عنوان مثال, و یا اگر شما را به جرم مستی, رانندگی, کارفرمای شما ممکن است اخراج شما. شما تلقی می شود به قصور در ضوابط خود قرارداد و فاقد شرایط لازم برای هر گونه خسارت پرداخت با توجه به شما. اگر شما برکنار