عربستان سعودی راهنمای: ازدواج, طلاق, همه شما نیاز به دانستن در مورد مسلمان ازدواج: اگر چه خلیج فارس اعراب هستند

اگر چه خلیج عربی مجاز به ازدواج به عنوان به زودی به عنوان آنها در رسیدن به بلوغ متوسط سن در افرادی که از ازدواج افزایش یافته است و بطور قابل توجهی در سال های اخیر به حدود. به طور سنتی ایده آل ازدواج قبیله ای مربوط به خانواده و تشویق فرزندان خود را به ازدواج با عموزاده و یا بستگان دیگر به منظور افزایش و تقویت قبیله و یا گاهی اوقات به ازدواج به قبیله دیگر به منظور التیام شکاف بین خانواده ها است. دلیل دیگری برای این ازدواج این بود که خانواده ها می دانستند پس زمینه شریک