عربستان سعودی — سیستم عدالت کیفری

سیستم قضایی تاسیس شده است بر شریعت به خصوص مدرسه حنبلی از اهل سنت اسلام مطابق با حکم پادشاه در سال. حنبلی سیستم است که رد قیاس به عنوان منبع قانون و به شهرت عشر احادیث و سخنان حضرت محمد (ص) بود به عنوان سفت و سخت به خصوص توسط اکثر حقوقدانان مسلمان است. اگر وجود دارد هیچ راهنمایی در حنبلی متون, اما, عربستان حقوقدانان می تواند با مراجعه به مدارس دیگر و یا خود را به ورزش استدلال است. دو دسته از جرم مشخص در: کسانی هستند که به دقت تعریف شده و کسانی که در حال ضمنی در