عربستان سعودی قانون تابعیت

عربستان قانون تابعیت رسما به نام عربستان سعودی تابعیت نظام است قانون است که تعیین می کند که یک شهروند عربستان است. هر کسی که به دنیا آمد و یا اقامت در عربستان سعودی زمین از هجری -. تا بیست و دو سه سال هجری ارائه شده که آنها را در به دست آوردن تابعیت خارجی قبل از این تاریخ است. یک کودک متولد شده در عربستان سعودی به غیر از عربستان و, عربستان, حق تابعیت عربستان بر رسیدن به سن قانونی اگر آنها تحقق موارد زیر است: کودکان متولد شده از ناشناخته پدر و مادر در عربستان سعودی به