عربستان سعودی: چرا جانشینی می تواند تبدیل به یک شاهزاده ایران

عربستان سعودی بزرگ و تاثیرگذار کشور است اما شاهزاده احمد هنوز هم ممکن است ادعا ارشد خود را با سن مرحله بی سابقه ای از انتصاب شاهزاده مقرن به عنوان معاون ولیعهد بود حرکت توسط ملک عبدالله برای اطمینان از انتقال آرام قدرت در آینده است. دو تاج شاهزادگان (سلطان و نایف) باید در زمان های اخیر درگذشت قبل از تبدیل شدن به پادشاهان. ملک عبدالله شد, پیر و ضعیف و ناتوان در حالی که با توجه به مرکل و پادشاه سلمان دچار مشکلات سلامتی — چیزی را به شدت تکذیب کرد عربستان مقامات. جلسه شورای بیعت بدن متشکل از