عربی اول دادگاه داوری

به عنوان یک روش حل و فصل اختلافات دوستانه به معنی داوری است یک جایگزین قانونی برای حل و فصل مدنی یا تجاری اختلافات در خارج از دادگاه است که در آن طرفین به اختلاف ارجاع آن به یک یا چند داور که توسط تصمیم آنها موافقت خود را با محدود می شود. همانطور که گفته شد توسط فیلسوف یونان باستان ارسطو»یک داور می رود سهام مورد قضاوت دقیق قانون است.»انعطاف پذیری و سرعت در روند داوری است که ادعا می توان دلیل اصلی که چرا بسیاری از کسب و کار انتخاب و داوری بیش از دادخواهی. داوری همچنین اجازه