عربی — وزارت شرقی زبان های جنوب آسیا کشت

زبان عربی برنامه در دانشگاه ویرجینیا تاسیس شد و در اواسط دهه آن را در رتبه یکی از بالاترین در تعداد دانشجویان در میان زبان های خارجی در دانشگاه. شانزده دوره های ارائه شده در هر ترم با ثبت نام حدود دانش آموزان است. در حال حاضر وجود دارد شش تمام وقت اعضای هیات علمی که ارائه پوشش جنبه های مختلف زبان و ادبیات و فرهنگ. در حال حاضر این برنامه ارائه می دهد چهار سال از عربی استاندارد مدرن بنفش علاوه بر دوره های آموزشی در عربی. از جمله ارائه فعال در مقطع کارشناسی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به