عرب ادعا می کند به فلسطین

اعراب میهن است نه فلسطین اما سعودی در جنوب غربی شبه جزیره از آسیا است. آن, مایل مربع(کیلومتر مربع) را در آغوش امروزی عربستان سعودی و یمن و کویت قطر عمان در خلیج فارس, مسقط و عمان و جنوب یمن است. هنگامی که در قرن هفتم با تولد جدید اسلام دین اعراب پدید آمده از صحرا با یک چشم به فتح آنها موفق به ایجاد یک امپراتوری است که در یک قرن تمدید بیش از سه قاره از اقیانوس اطلس به مرز چین است. در اوایل فوق العاده پیشرفت آنها را فتح فلسطین را از بیزانس. صرفا حکومت عرب, اعمال,