عرب بانک — الجزایر: مزایای بیمه با بانک ویزا کارت اعتباری

دارنده کارت اعتباری و یا کارت اعتباری را وابستگان بیش از شصت و پنج سال سن که دارای یک مدرک معتبر عربی بانک کارت اعتباری و که سفر در خارج از معمول کشور محل اقامت و پرداخت حداقل پنجاه و خود او بلیط برای سفر با استفاده از وارث او گفت: کارت شرکت کمک رسان باید بلافاصله اطلاع از هر گونه حادثه (در زیر نشان داده شده اعداد) برای به دست آوردن یک ادعای شماره معتبر ادعا می کند که تمام مکاتبات آینده ساخته خواهد شد