عرب صندوق

عرب صندوق یک منطقه ای سازمان عربی یک کار فرعی سازمان و اتحادیه عرب است. اولین رئیس جمهور و مدیر عرب صندوق از سال تا بود دکتر جواد هاشم. در سال این صندوق تامین می شود و تحت نظارت اندازی گذار. امیر منتقل شد و از تعقیب و گریز که در آن او به توصیه به ابوظبی برای توسعه صندوق جدید است. عمر سالخورده بود و اولین سرمایه گذار در این صندوق است. در سال آغاز اقدامات مدنی در برابر رئیس جمهور سابق جواد هاشم به بهبود وجه او اختلاس (حدود پنجاه میلیون دلار) در طول تصدی خود. -سال های