عرب عدالت یکپارچگی قانون دولتی فساد پاسخگویی قوه قضائیه جامعه مدنی در اصلاحات قانون اساسی

در همکاری با مرکز ملی دادگاه های ایالتی, است که اجرای یک پروژه جدید تحت عنوان»دادگاه آرشیو سیستم در لبنان»بودجه توسط