فتح رسمی ادعای کشورهای عربی در تلاش برای ایجاد جدید فلسطینی به رهبری

کشور ساخته شده تماس»به منظور ساخت یک رهبری فلسطینی ها در بیت المقدس آماده برای پذیرش آمریکا پیشنهاد برای سازش بر اورشلیم مانند پذیرش این شهر اورشلیم در کنار بیت المقدس به عنوان پایتخت کشور فلسطین»فتح نماینده مسئول بیت المقدس حاتم (تصویر) ادعا اورشلیم.»ما هشدار داد که همه این افراد به همکاری با این ابتکار که به ما آموخته است که آنها تا به حال تماس بوده»گفت. فلسطینی رسمی خودداری می گویند که کشورهای عربی به اتهام تلاش برای ایجاد یک جایگزین رهبری فلسطینی ها در بیت المقدس اما فلسطینی منابع در این شهر ادعا کرد که آنها عربستان سعودی