فرم درخواست ویزا

فرم درخواست ویزای ورود به مراکش به درستی تکمیل و امضا در سرمایه لاتین کاراکتر است. این فرم را می توان پر عربی اما با تعهد به برچسب نام و نام و محل تولد در شخصیت لاتین به دلیل ویژگی های راحتی. یک عکس گذرنامه در رنگ (سه سانتی متر) نشان اخیر پاک کردن ویژگی های صورت. کارت شناسایی و یا کارت اقامت یا سند در ازای آن. گذرنامه معتبر: اعتبار گذرنامه یا سند مسافرت باید بیشتر از روز در همه موارد بیشتر از طول مدت اقامت. کارفرما مجوز تایید شده توسط اتاق بازرگانی و صنعت (در صورت خصوصی کار