فصل. محدودیت اعمال

محدودیت اقدامات باید به رسمیت شناخته شده به عنوان اصطلاح ثابت برای حفاظت از حق ادعای این فرد که حق نقض شده است. برای فرد انواع ادعای قانون ممکن است ایجاد شرایط ویژه محدودیت اعمال کاهش و یا افزایش یافته که در مقایسه با اصطلاح کلی است. قوانین مقالات و — حاضر با کد نیز باید تمدید شود به ویژه از نظر از محدودیت های اعمال مگر اینکه در غیر این صورت ایجاد شده توسط قانون است. از نظر محدودیت از اقدامات و سفارش خود را شمارش نخواهد بود و تغییر یک توافق بین طرفین است. زمینه را برای تعلیق