فهرست بانک ها در جهان عرب

در زیر یک لیست از بانک ها در جهان عرب است در اواخر قرن با کمپین نوسازی کشور است