فهرست کشورهای با بدهی عمومی

این یک لیست از کشورهای با بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی به عنوان ذکر شده توسط جهانی و صندوق بین المللی پول. بدهی خالص رقم کل تجمعی از تمام دولت استقراض کمتر بازپرداخت است که گرانتر در یک کشور خانه ارز. این متفاوت است از بدهی خارجی که شامل ارز بدهی های غیر دولتی و اشخاص. این ارقام در اینجا نشان داده شده به عنوان یک درصد نرخ سالانه تولید ناخالص داخلی بدهی عمومی نسبت به اطلاعات ارائه شده توسط منابع ملی (سیا) است که همیشه هدف و درست با توجه به این واقعیت است که هیچ تحقیق مستقل