فهرست کشورها بر ترافیک مربوط به مرگ و میر

این فهرست کشورها بر ترافیک مربوط به مرگ و میر را نشان می دهد سالانه تعداد تلفات جاده سرانه در هر سال هر تعداد وسایل نقلیه موتوری و در هر وسیله نقلیه-کیلومتر در برخی از کشورها در سال داده ها جمع آوری شد. به گفته سازمان بهداشت جهانی, ترافیک جاده صدمات ناشی از حدود. بیست و پنج میلیون مرگ در جهان در سال است. است که یک نفر کشته شده است هر بیست و پنج ثانیه است. تنها بیست و هشت کشور به نمایندگی از میلیون نفر (هفت درصد از جمعیت جهان) کافی داشته باشد قوانینی که آدرس همه پنج