قانون حمایت از مصرف کننده از امارات متحده عربی

یک مصرف کننده یک کاربر از کالا و خدمات از این رو هر تولید کننده نیز می تواند نامیده می شوند به عنوان یک مصرف کننده. اما منافع متضاد را طبقه بندی آنها به ناچار به دو گروه متفاوت است. حقوقی دکترین ‘اخطار که به معنی’ اجازه دهید مراقب باشید خریدار شد هنجار و مصرف کننده مجبور به هشدار و احتیاط در خرید هر کالا. در طول سال, نظریه اخطار همراه با شکاف بین کلی تقاضا و عرضه در سطح بازار مجبور به مصرف کنندگان به قبول هر چه بود به آنها ارائه شده است. از سوی دیگر گسترش بازارهای