قانون مدنی: ‘وکالت و نمایندگی. نظرات

این سیاست حقوقی برای فعالیت امروز روز توسعه یافته است بسیار به شدت. چون قانون اصلی تنظیم کننده روابط اجتماعی است. این واقعیت نشان می دهد که سطح بالایی از پیشرفت در جامعه است. لازم به ذکر است که حق بود که همیشه یک کلید تنظیم کننده. پیشینیان خود شدند و خشونت و دین است. اما زمان ثابت کرده است که ناکارآمدی این دسته بندی ها در زمینه تنظیم مردم فعالیت است. خط پایین این است که خشونت اعمال تنها در ضعیف در روح و دین درک شده است به طور انحصاری توسط مؤمنان است. این عامل باعث ظهور کافی