قانون کیفری در امارات متحده عربی: یک نمای کلی از روش های برای شرح

این مقاله به ارائه یک نمای کلی و توضیح از درهم جنایی فرایند با استفاده از یک سوال و پاسخ و بحث در مورد قبل از دبی دادگاه جنایی مربوط به افترا تحت قانون است. اولین گام برای شروع یک عمل جنایی است که برای قربانی به شکایت بر علیه مجرم قبل از پلیس. شکایت نیاز به مجموعه ای از حادثه ای که رخ داده است و دنباله ای از حوادث مربوط به جرم جنایی. شکایت ممکن است رسمی (در نوشتن) و از راه دهان بیانیه قبل از پلیس که ثبت خواهد شد در عربی و امضا شده توسط شاکی