قانون کیفری سرقت

تعریف: در نظر گرفتن و یا تلاش برای گرفتن چیزی از ارزش از مراقبت و حضانت و یا کنترل یک فرد یا افراد با توسل به زور یا تهدید به زور یا خشونت و یا با قرار دادن قربانی در ترس است. قربانی که معمولا توسط صاحب یا فرد بازداشت از اموال است که به طور مستقیم در مواجهه با مجرم و تهدید به زور و یا در قرار داده است که از ترس زور استفاده خواهد شد. سرقت شامل سرقت و یا است اما تشدید این عنصر از زور یا تهدید به زور است. چرا که برخی از نوع