قطر فایل های شکایت با تجارت جهانی. در مقابل سه کشور عربی

دبی, امارات متحده عربی قطر دارای یک شکایت با سازمان تجارت جهانی در برابر سه نفر از چهار کشور عرب است که جداسازی آن باز ممکن است یک راه جدید برای مذاکرات با مخالفان آن است. این سه کشور همراه با مصر قطع روابط دیپلماتیک و قطع هوا زمین و دریا ها با قطر در ژوئن, آن را متهم به حمایت از افراط گرایان است. قطر درخواست تجدید نظر به سازمان تجارت جهانی همزمان با سفر به ژنو با شیخ احمد بن بن محمد آل ثانی در این کشور وزیر اقتصاد و تجارت که در ملاقات با رئیس سازمان تجارت