قطع پرداخت در سراسر جهان

ادامه داد: اقتصادی تلاطم است تاثیر قوی در بازار کار و در نتیجه در مقیاس بزرگ ختم و کوچک سازی در بسیاری از کشورها است. تهیه موثر جدایی پرداخت سیاست نیاز به درک دقیق از مجموعه قوانین حاکم بر قطع و بازسازی شیوه ها و حفاظت کارکنان در بازارهای مختلف است. مرسر قطع پرداخت در سراسر جهان گزارش کمک می کند تا کارفرمایان مقابله با این چالش است فراتر از اطلاعات فعلی در قطع پرداخت ها و شیوه های قانونی حمایت در سراسر کشور گزارش ارائه می دهد اطلاعات در مورد هزینه و مدت پیچیدگی نیروی کار کاهش است. همچنین