قوانین مالکیت معنوی از کشورهای عربی

این برای اولین بار تالیف در حمایت و اجرای حقوق مالکیت معنوی نشان می دهد که کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا دیدار با استانداردهای بین المللی در حمایت قانونی از حق ثبت اختراعات علائم تجاری و طراحی مدار مجتمع این برای اولین بار تالیف در حمایت و اجرای حقوق مالکیت معنوی نشان می دهد که کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا دیدار با استانداردهای بین المللی در حمایت قانونی از حق ثبت اختراعات