قوانین مربوط به طلاق در کشورهای عربی — بین فرهنگی

«آشپزخانه من فکر نمی کنم اینجا چرا نیست. این است که خود من تئوری, اما زمانی که من در مورد آن با چند محلی شمال آفریقا آنها همه با من موافق بود. ارث قوانین را به پسران به عنوان آنها را به دختران. دلیل این امر این است که مردان تصور می شود مسئول مالی برای زنان تحت مراقبت خود را در تئوری است. اگر یک مرد مناسب و معقول است و او آن را انجام دهد. (اما فقط به عنوان در همه جا بسیاری از مردان غیر مسئولانه یا نه شایسته.) در عمل بسیاری از زنان هرگز قادر به