قوه قضائیه از مالزی

قوه قضائیه از مالزی است تا حد زیادی متمرکز با وجود مالزی فدرال قانون اساسی به شدت تحت تاثیر فارسی رایج قانون و به میزان کمتر ، وجود دارد به طور کلی دو نوع محاکمات کیفری و مدنی است. سلسله مراتب دادگاه آغاز می شود از دادستانی, دادگاه, جلسه دادگاه, دادگاه عالی, دادگاه تجدید نظر و در نهایت دادگاه فدرال است. صلاحیت دادگاه مدنی یا جنایی مسائل موجود در تابع دادگاه قانون و دادگاه از قوه قضائیه عمل. ماده قانون اساسی را فراهم می کند برای دو دادگاههای عالی هماهنگی قضایی دادگاه عالی در مالایا و دادگاه عالی در صباح