قوه قضائیه, دولت, اردن, خاورمیانه — دادگاه تائید دیوانعالی کشور با ممنوعیت های دادرس دادگاه های کشورهای عربی دادگاه تجدید نظر

اردن و بسیاری از کشورهای عربی اتحاد مدنی و مذهبی سیستم دادگاه. دادرس دادگاه پایین ترین در عمران سیستم شنیدن جزئی کیفری و مدنی موارد مهم مورد رفتن به دادگاه بدوی است. دادگاه عالی اردن شناخته شده به عنوان دادگاه تائید دیوانعالی کشور با ریاست بیش از موارد در برابر دولت می شنود تجدید نظر و تفسیر قانون است. شریعت (فقیهان) دادگاه قانون ازدواج و طلاق و ممنوعیت بخواهد و سرپرستی موارد برای شهروندان تمایل مسلمان تفسیر به جای مدنی در تصمیم گیری است. غیر مسلمان اقلیت ممکن است متوسل به دادگاه مذهبی خود را سنت در وضعیت شخصی موارد