مالیات بر ارث: مالیات مضاعف امداد

مالیات مضاعف کنوانسیون هستند معاهدات (موافقت نامه) که کمک به جلوگیری از شما را که مشمول مالیات توسط دو کشور است. این می تواند اتفاق می افتد اگر یک فرد مقیم در یک کشور دیگر زمانی که آنها می میرند. اگر کشوری که در آن فرد زندگی اتهامات عنوان شده علیه مالیات بر ارث در همان ملک یا هدیه بریتانیا مالیات است, شما ممکن است قادر برای جلوگیری و یا اصلاح مالیاتی از طریق مالیات مضاعف کنوانسیون. بریتانیا تعداد دو جانبه دو مالیات کنوانسیون برای مالیات بر املاک ارث و هدیه. اگر شما هنوز هم رنج می برند دو برابر