مالیات در امارات متحده عربی

امارات متحده عربی یک فدراسیون از هفت امارت مستقل و با امارت و دولت های محلی. درآمد مالیاتی فرمان شده است اگر توسط هر یک از امارت اما در عمل اجرای این احکام محدود به بانک های خارجی و شرکت های نفتی است. امارات متحده عربی دولت اجرا بر ارزش افزوده در کشور از ژانویه سال در یک نرخ استاندارد پنج. بیشتر از درآمد تولید شده از فروش نفت به کشورهای دیگر است امارات متحده عربی است که به دنبال به تنوع از این منبع و دیگر هیدروکربن و از این رو معرفی اشکال دیگر از درآمد مانند مالیات بر