مالیات رایگان خرید در امارات متحده عربی — جهانی آبی

مسافران بازگشت به خانه پس از خرید معاف از مالیات در خارج از کشور می تواند ادعای خود را بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده در هر یک از ما بازپرداخت دفاتر در امارات متحده عربی هر جا که آنها را ببینید جهانی ستاره آبی لوگو