ماه رمضان آماده سازی در کشورهای عربی به مراتب بیشتر رکود اقتصادی

بیروت — مسلمان روزه ماه رمضان است یک مشتاقانه در انتظار زمان از سال در جهان عرب است. اما, رمضان, روح, شادی, تحمل و تفکر شده است تحت الشعاع قرار در سال های اخیر با خشونت و تهدید تروریسم و اقتصادی و بحران های مالی فلج کننده بسیاری از کشورها در منطقه است. در لبنان مردم سرگرم شده بود با کلی انتخابات که در محل مارس, تقریبا فراموش کرده اند که در ماه مبارک رمضان در این آستان است. خجالتی ماه رمضان دکوراسیون جایگزین پوستر و شعارهای نامزدها بود که آشغال در خیابان های بیروت برای ماه می باشد. با