مجازات اسلامی فقه

اسلامی قانون کیفری این است که قانون کیفری مطابق با شریعت است. صرفا صحبت کردن قوانین اسلامی ندارد متمایز جسم از ‘حقوق کیفری است. این تقسیم جرایم به سه دسته مختلف بسته به نوع جرم — (جرایم علیه خدا»که مجازات ثابت است در قرآن و روایات) (جرایم علیه یک فرد یا خانواده که مجازات برابر است با قصاص در قرآن و روایات) و (جرایم که مجازات مشخص نشده است در قرآن و روایات و سمت چپ است به صلاحدید حاکم یا القاضی من. اضافه کردن برخی از دسته چهارم از (علیه دولت) در حالی که دیگران آن را به عنوان