مجازات و صدور حکم

مشکل استفاده از مواد مخدر پتانسیل تاثیر منفی در هر منطقه از زندگی خود را. به عنوان وابستگی و اعتیاد به الکل و یا مواد مخدر دیگر توسعه این مواد ممکن است شروع به نفوذ خود را در سلامت جسمی و روانی به طور قابل توجهی موثر بر راه شما احساس می کنید و فکر می کنم. یکی با خود روابط اجتماعی و وضعیت شغلی رنج می برند ممکن است به عنوان تبدیل شدن به, و یا زیاد می شود تنها خود را تمرکز. یکی از سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد حتی می توانید سرقت دور خود را به