مجموعه بدهی — ترکیه

روش بدهی مجموعه در ترکیه, وضعیت حقوقی خارجی یا شخصی اشخاص در مورد جمع آوری بدهی در ترکیه قانون است. این مهم است که توجه داشته باشید که سوئیس اجرای قانون مرجع است که قانون برای اجرای قانون است. بر این اساس تصمیم دادگاه فدرال سوئیس دارای یک مکان مهم در ترکیه سابقه. در صورتی که قضایی کمک توافق فاقد بین ترکیه و کشورهای ثالث وجود دارد سپرده تعهد برای اشخاص حقوقی خارجی و یا افراد واقعی که در نظر دارد برای شروع یک طرح دعوی در دادگاه یا اجرای روش در ترکیه است. (ماده ترکیه دادرسی مدنی و ماده