مجموعه بدهی شغل در امارات متحده عربی

مسئول بررسی و پیگیری مطالبات حساب در ایستگاه مطابق با سیاست های مالی کاندید موفق خواهد بود مسئول مالی توسعه و اجرای سیستم های ما به دنبال یک مسئول حسابدار خواهد شد که مسئولیت رسیدگی به مشتری حساب های دریافتنی و مجموعه ها و همچنین شرکت های. رسیدگی به مشتری حساب های دریافتنی و مجموعه افسر مسئول پیگیری با عقب افتاده حساب های دریافتنی جمع آوری پرداخت از خصوصی و. مدیریت حفظ و اجرای یک سیستم مستند از سیاست ها و روش های حسابداری مدیریت برون سپاری توابع. اطمینان حاصل شود که حساب های دریافتنی هستند عبید مهندسی بخش تاسیس