مجوز رانندگی بین المللی

امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) به امضا دو سازمان ملل متحد کنوانسیون و این یک الزام قانونی برای بازدید کنندگان به یک مدرک معتبر مجوز رانندگی بین المللی در سفارش به یک ماشین کرایه کنم و از نظر قانونی رانندگی در امارات. همه بازدید کنندگان که قصد رانندگی در امارات متحده عربی باید مطمئن شوید که آنها به دست آوردن یک در کشور خود و یا کشور محل اقامت آنها قبل از سفر. آن را نیز کمک به محافظت از شما و خانواده خود را در این رویداد اتفاقی و یا وسیله نقلیه آسیب در حالی که رانندگی در