مراحل را به درخواست تجدید نظر

برای کشف کردن اگر شما می توانید درخواست تجدید نظر تصمیم دادگاه وجود دارد سه سوال شما باید در نظر بگیرید: تنها یک شخص یا نهاد است که یک حزب در دادگاه مورد می تواند درخواست تجدید نظر تصمیم گیری ساخته شده در این مورد. شما ممکن است درخواست تجدید نظر از طرف یک دوست و یک همسر و یک فرزند و یا یکی دیگر از بستگان مگر اینکه شما از نظر قانونی منصوب و نماینده آن شخص (مانند یک نگهبان یا کنسرواتور). شما می توانید درخواست تجدید نظر در دادگاه قضاوت نهایی در مورد. قضاوت نهایی است که این