مروری بر اخراج تحت توافق طرفین

زمانی که اخراج کارکنان تحت توافق طرفین مهم است به دنبال این روش از اخراج زمانی که فسخ قرارداد تحت توافق احزاب مهم نیست که آغازگر است اخراج ممکن است در آغاز هر دو کارمند و کارفرما احزاب نمی تواند به طور یک جانبه انکار از اخراج تحت توافق طرفین در مورد آنها در حال حاضر مورد توافق و امضا اسناد و مدارک مناسب است. اما کارمند می توانید انجام دهید که اگر لحظه ای از اخراج احزاب توافق کرده اند که در میزان غرامت آن را غیر قانونی است به نیروی کارمند به خاتمه قرارداد كار. با این حال