مسئولیت کمیته انضباطی

شناسایی و بررسی برخی از مشکلات رفتاری در میان دانش آموزان است. جلسه با دانش آموزان بدرفتار و تبیین اثرات منفی از رفتار بد در زندگی خود را. ترویج رفتار خوب در میان دانش آموزان و پاداش کسانی که با رفتار خوب. مصرف مناسب اقدام نسبت به دانشجويان سوء. خاص رفتاری دستورالعمل. جایز نیست به اطلاع دانش آموزان وارد کلاس درس بدون. جایز نیست به اطلاع دانش آموزان وارد کلاس های درس قبل از صبح مجمع. کیسه های خود را باید با آنها در مجمع. جایز نیست به اطلاع دانش آموزان وارد کلاس درس طول می شکند. خوردن است نه