مسکن تبعیض وکلای حقوقی مطابقت با قانون کتابخانه

مسکن تبعیض زمانی است که یک فرد را می سازد مسکن تصمیم بر اساس یک اولویت برای, و یا تعصب در برابر فرد دیگری به دلیل مشخصه. آن را غیر قانونی است که مسکن تصمیم گرفته شده بر اساس یک اولویت برای یا تعصب در برابر یک فرد به دلیل حفاظت شده مشخصه مانند نژاد یا جنسیت. دولت فدرال و قوانین هر ایالت مشخص کنید که چه ویژگی های باید فرم اساس مسکن تصمیم گیری. نمایشگاه مسکن آس توسط قانون فدرال است که در آن دولت فدرال تنظیم تبعیض در مسکن از طریق فدرال نمایشگاه مسکن عمل می کنند. وزارت