مشروط قوانین در ماده و از عربستان قانون کار — زندگی در عربستان سعودی

کارفرما و کارمند به درک محیط کار و عوامل دیگر قبل از اتخاذ تصمیم نهایی برای ادامه کار توصیه می شود