مصرف کننده وکلا و شرکت های حقوقی در امارات متحده عربی برای هر شهرستان

حقوق مصرف کننده و مصرف کننده حفاظت از قانون فراهم می کند یک راه برای افراد به مبارزه علیه سوء استفاده از شیوه های کسب و کار. این قوانین طراحی شده برای نگه فروشندگان کالا و خدمات پاسخگو زمانی که آنها به دنبال سود با استفاده از یک مصرف کننده فقدان اطلاعات و یا قدرت چانه زنی. برخی از رفتار خطاب حقوق مصرف کننده قوانین است که به سادگی غیر منصفانه در حالی که دیگر رفتار می تواند به عنوان تقلب آشکار است. پس از مرحله مقدماتی به عنوان یک وکیل در زادگاه خود مصر در زمینه حقوق جزا و