معامله اعدام توسعه متخصص در چهارچوب شرکت خارج از کشور — عربستان سعودی

موقعیت توضیحات ما به دنبال یک معامله اعدام و توسعه متخصص برای پیوستن به کسب و کار جدید توسعه. است که مسئول ایجاد فرصت های تجاری جدید برای این شرکت در حالی که همچنین کمک به امپراطوری رشد اقتصادی است. موفقیت های ما باید با تمرکز بر توسعه مگا پروژه ها در پالایش و پتروشیمی و ما همچنان دنبال به دنبال طرح های بلند پروازانه تر کمک به امپراطوری توسعه اقتصادی آن را نیز افزایش و گسترش فعالیت شرکت و زنجیره ارزش است. این نقش ارائه می دهد منحصر به فرد در محل کار به کمک می دهد و فرصت