مغلوب ساختن پیشی جستن ارائه می دهد شخصا به واسطه اختلاف بین قطر و دیگر کشورهای عربی

رئیس جمهور دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن در روز پنج شنبه ابراز تمایل به یک میانجی بین قطر و دیگر کشورهای عربی آن را متهم به حمایت از تروریسم است.»در حالی که من درک و احترام به میانجی گری من خواهد بود مایل به واسطه»مغلوب ساختن پیشی جستن به خبرنگاران گفت: در یک کنفرانس خبری مشترک در کنار امیر کویت است.»من در گفتن امیر قبل از آن اگر من می تواند کمک کند بین امارات متحده عربی و عربستان سعودی است. اگر من می تواند کمک به میانجیگری بین قطر و به ویژه امارات متحده عربی و عربستان سعودی, من