منظور از دولت فدراسیون روسیه در مورد تصویب قوانین از بازگشت از راننده خودرو مجوز پس از از دست دادن پایگاه ختم. ‘

با توجه به مورد سوم از ماده بیست و هشت قانون فدرال»در مورد ایمنی ترافیک’ دولت فدراسیون روسیه تصمیم می گیرد: تصویب محصور قوانین از بازگشت از راننده خودرو مجوز پس از از دست دادن پایگاه های لغو حق کنترل وسایل نقلیه. این قوانین ایجاد روش برای بازگشت راننده خودرو مجوز پس از از دست دادن پایگاه های لغو حق کنترل وسایل نقلیه. خارج ماشین راننده مجوز بازگشت به فرد در معرض مجازات اداری در قالب محرومیت از حق به کنترل وسایل نقلیه (بیشتر شخص محروم از حق مدیریت) پس از مدت محرومیت از این حق با موفقیت صورت گرفته