مورد نیاز برای یک قرارداد ازدواج اسلامی

در اسلام ازدواج در نظر گرفته شده است هر دو اجتماعی توافق و قرارداد قانونی است قرارداد خود را شناخته شده است به عنوان نکاح مذاکره و امضای قرارداد یک نیاز است از ازدواج تحت قوانین اسلامی و شرایط خاصی باید حفظ شود و در جهت آن را به اتصال و به رسمیت شناخته شده: پس از قرارداد امضا شده است یک زن و شوهر از نظر قانونی ازدواج و لذت بردن از تمام حقوق و مسئولیت های ازدواج. در بسیاری از فرهنگ ها این زن و شوهر را به طور رسمی به اشتراک گذاری خانواده تا پس از, جشن