مورد نیاز ویزا برای شهروندان اماراتی

ویزا برای شهروندان اماراتی اداری ورود به محدودیت های اعمال شده توسط مقامات کشورهای دیگر قرار داده شده بر روی شهروندان امارات متحده عربی (امارات متحده عربی). همانطور که از ژانویه به روز رسانی شهروندان اماراتی به حال بدون روادید یا ویزا در بدو ورود برای دسترسی به کشور و منطقه رتبه امارات پاسپورت از نظر آزادی سفر با توجه به هنلی گذرنامه شاخص است. همه گذرنامه دیگر از»جهان عرب»بود پایین تر رتبه بندی در این رابطه به عنوان از دسامبر به روز رسانی. امارات پاسپورت یکی از پنج گذرنامه با بیشترین رتبه بهبود در — زمان دوره است. امارات