موضوع قدرت به طور کلی از وکیل کارت امارات متحده عربی

چه سند مورد نیاز برای صدور گذرنامه برای درهم شهروند ؟ شهروندان امارات متحده عربی می تواند خود را تجدید گذرنامه منقضی شده توسط: الکترونیکی هوشمند کانال: مراکز خدمات: شخصی جدید عکس: پس زمینه سفید صورت باید روشن شود. صورت مستقیم. هیچ تغییر و یا سردبیران اجازه شخصی جدید عکس: پس زمینه سفید. صورت باید روشن شود هیچ, مجاز می باشد. صورت مستقیم هیچ تغییر و یا سردبیران مجاز. چگونه می توانم اطمینان از روند پرداخت موفق بوده است ؟ شما اطلاع داده خواهد شد توسط و یا شما می توانید به حساب خود وارد شوید و اطمینان حاصل شود