موفاز صدور گذرنامه جدید برای از دست دادن گذرنامه عراق: وزارت امور خارجه

نام سازمان: وزارت امور خارجه نوع تسهیلات: شماره جدید برای از دست دادن پاسپورت کشور: عراق از شهروندان که خود را از دست داده گذرنامه نیاز به انجام موارد زیر: اعلام کرد که گذرنامه از دست داده است و از ترس این که گذرنامه است که برگزار می شود توسط مقامات محلی و یا کارفرما. مرتبط با: موفاز صدور سند مسافرت برای فلسطینی ساکن در عراق است. پس از صدور گذرنامه های جدید به مقامات محلی اطلاع داده می شود که گذرنامه های قدیمی لغو شد و نیاز به ضبط زمانی که در بر داشت. پر کردن یک فرم وجود